Vždy ve Vašem zájmu.

Client login to our company's extranet.

Přihlášení klienta
or close

Legal items

1. Úvodní ustanovení
1.1. Společnost RENOMIA, a. s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ: 639 00, IČ: 48391301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 3930, ("Poskytovatel"), vytvořila tyto webové stránky dostupné na adrese www.iib.cz ("Web").

2. Podmínky užívání Webu
2.1. Ačkoliv Poskytovatel vynaložil značnou péči na vytvoření a správu obsahu Webu, bere Klient na vědomí, že Informace umístněné na Webu jsou pouze obecného charakteru a nepředstavují jakékoliv odborné a úplné doporučení.

2.2 Klient dále bere na vědomí, že:  

  • poskytovatel nemůže zaručit pravdivost a úplnost informací uvedených na internetových stránkách jakýchkoliv třetích osob, na které je na Webu uveden odkaz a rovněž neodpovídá za jejich obsah;
  • poskytovatel neodpovídá za následky přerušení provozu Webu;
  • poskytovatel nezaručuje kompatibilitu softwaru Poskytovatele se softwarem, který Klient užívá.

2.3 Klient není oprávněn:  

  • užívat Web v rozporu s právními předpisy a těmito Podmínkami;
  • porušovat autorská Poskytovatele a jiná práva třetích osob;
  • pokoušet se pronikat do těch částí Webu, k jejichž užívání není oprávněn;
  • používat a šířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost Webu.

3. Přenos informací
3.1 Jakékoliv informace, které zasíláte prostřednictvím formulářů na Webu považujte za doručené Poskytovateli až v okamžiku, kdy obdržíte telefonické nebo emailové potvrzení za Poskytovatele, že Vaši zprávu obdržel.

3.2 Jedná-li Klient v souladu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn takto zaslaná data zpracovat a není povinen ověřovat jejich správnost nebo zjišťovat totožnost osoby, která je poskytla.

3.3 Klient si je vědom toho, že informace poskytnuté Poskytovatelem prostřednictvím elektronického přenosu v rámci Webu, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem Poskytovatele podle zákona o zaručeného elektronickém podpisu, nepředstavují závaznou informaci Poskytovatele. Za závaznou informaci poskytnutou Poskytovatelem lze považovat pouze originály pojistných smluv, faktur a dalších dokladů nebo dokumenty opatřené uvedeným elektronickým podpisem.

3.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracování jakýchkoliv dat zaslaných mu Klientem prostřednictvím Webu, u nichž má důvodné pochybnosti o jejich obsahu nebo původu. Poskytovatel o takovém odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.

A member of RENOMIA NETWORK

  • The biggest insurance broker in central and eastern Europe
  • International team of experts
  • The best conditions and prices

Find us

Contacts

International Insurance Brokers s.r.o
Valentinská 20/10
110 00 Praha 1

Office:
Purkyňova 2053/9
110 00 Praha 1

info@iib.cz
+420 222 515 510